תנאי שימוש

עדכון אחרון: 11/4/2023

הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה:

כללי

 1. תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתר "נשיונל ג'אוגרפיק"   https://nationalgeographic.co.il/)) ובמופעים השונים של אתר זה בפלטפורמות הדיגיטליות השונות, לרבות ביישומונים (אפליקציות) במכשירים סלולריים ובמחשבי לוח (טאבלטים) (להלן: "האתרים"). ג'וניור מדיה בע"מ (להלן: "החברה") היא הבעלים והמפעילה של האתר.
 2. התכנים המופיעים באתר, ובכללם מידע מכל סוג ובכל אופן הצגתו, לרבות מלל, טקסטים, פרסומים, כתבות, מאמרים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, סרטון, אנימציה, שמע, שידור, הסכת, קישור, תרשימים, מצגות, שקופיות, טבלאות, גרפים, מאפיין גרפי, סגנון עיצובי, פורמט, קונספט, סמליל וכדומה (להלן: "התכנים") וכן מוצרים דיגיטליים ושירותים שונים שמוצעים באתרים, ובכללם שירותים בתשלום (להלן: "השירותים"), מצויים בחלקם בבעלות החברה ובחלקם בבעלות צדדים שלישיים, אשר נתנו לחברה הרשאה לעשות בהם שימוש (להלן: "ספקי התוכן").
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כלל הנחשפים לתכנים ולשירותים באתרים, באופן אקראי או קבוע, ישיר או עקיף, כבעלי מינוי בתשלום ו/או כמשתמשים שנרשמו לאתרים ללא תשלום ו/או כמשתמשים אנונימיים, ובכלל זה על כל אדם, קבוצה או תאגיד, בין אם גולשים או משתמשים באתרים בעצמם, ובין אם באמצעות אחרים, לרבות באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים כדוגמת בוטים, Web crawlers וכיו"ב (להלן: "המשתמשים").

כניסה לאתרים והרשמה

 1. הכניסה לאתרים ו/או הצפייה ו/או השימוש בכל או בחלק מהתכנים ו/או השירותים של החברה הנם, כמפורט להלן: משתמשים אנונימיים שלא נרשמו באתרים, נהנים מגישה מוגבלת לצפייה בעמודי הבית של האתרים ולכתבות מסוימות בלבד, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של החברה. משתמשים שהשלימו רישומם לאתרים באמצעות כתובת דוא"ל המשמשת אותם באופן אישי, אך לא רכשו מינוי המקנה גישה מלאה, כמפורט להלן בתקנון זה, נהנים מגישה חלקית, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה (להלן: "משתמשים רשומים"). משתמשים שרכשו מינוי נהנים מגישה מלאה לתכני האתר שאליו רכשו מינוי, בהתאם לסוג המינוי (להלן: "המנויים").
 2. לכניסה או להרשמה לאתר "נשיונל ג'אוגרפיק"  ניתן להיכנס לכתובות הבאות:
  https://nationalgeographic.co.il/
 3. הרישום לאתרים יהיה באופן הבא: המשתמש יזין את הפרטים הנדרשים בטופס רישום מקוון המיועד לצורך כך, על-פי הוראות הרישום של החברה ו/או גורמים רלוונטיים אחרים, לרבות פרטי זיהוי אישיים, כתובת דוא"ל ומספר טלפון שימשו אותו להתחברות לאתרים. המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, ביחס לכל שינוי בפרטים שנמסרו על ידו. לאחר קבלת הנתונים, תבצע החברה קליטה ואימות של הנתונים. ככל שהנתונים יימצאו תקינים יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש מייל לאישור הפרטים ולאחר מכן תתאפשר למשתמש הרשום הגישה לאתרים באמצעות פרטי הזיהוי, מספר הטלפון ו/או הסיסמה שנבחרה. במקרה שהחברה לא תקבל אישור לנכונות הפרטים, או שתקבל הודעה כי אינם תקפים או נכונים, אזי החברה רשאית לבטל באופן מיידי את הרישום והכל לפי שיקול דעתה וכפי שתמצא לנכון.

תנאי הסכם מנוי

 1. הסוגים השונים של המינויים מפורטים בכתובות הבאות: https://nationalgeographic.co.il/subscribe/

 2. רכישה מהאתרים תעשה בהתאם לתקני תשלום באמצעות כרטיסי אשראי נתוני תעשיית האבטחה (PCI DSS) מדיניות אבטחת מידע והוראות פרוצדוראליות.
 3. משתמש המעוניין לרכוש מינוי לאתר יבצע רישום כאמור לעיל וישלם לחברה דמי מינוי כמפורט בתנאי השימוש המסוימים לשירות הנרכש. המשתמש חייב לספק את פרטי אמצעי התשלום המלאים והמדויקים, לרבות פרטי זיהוי אישיים. לידיעת המשתמש, מסירת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.
 4. על ידי מסירת פרטים אלו לחברה, המשתמש מאשר כי הוא רשאי לרכוש מינוי בהתאם לפרטים האישיים ולאמצעי התשלום שמסר. במידה שהחברה לא תקבל אישור לנכונות הפרטים, או שתקבל הודעה כי אינם תקפים או נכונים, אזי החברה רשאית לבטל באופן מיידי את המינוי עבור המשתמש הרלוונטי, והכל לפי שיקול דעתה וכפי שתמצא לנכון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל הגורם הרלוונטי לתשלום (כגון בנקים או חברות אשראי) ו/או לרשויות אכיפת החוק במקרים של חשד למעשה אסור בקשר לאמצעי תשלום.
 5. החברה תספק למנוי גישה לאתרים רק לאחר שהתשלום התקבל בחברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל תשלום ממשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. מחירי המינויים יצוינו באופן ברור בדפי ההרשמה המקוונים הנזכרים לעיל או באופן אחר במהלך תהליך ההרשמה, ועשויים להשתנות מעת לעת. התשלום יהיה בשקלים חדשים, ועשוי אף להשתנות בשל מיסים מקומיים שיחולו על המשתמש.
 7. במקרה שננקב מחיר שגוי, החברה אינה מחויבת לספק למנוי את השירותים ו/או התכנים במחיר הנקוב השגוי, גם אם התשלום של המשתמש התקבל בטעות. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע למשתמש על כל שגיאה כאמור במחיר ו/או בגבייה ולבצע את ההתאמה בגובה התשלום הנגבה בהתאם למחיר הנכון שנקבע על ידה.
 8. מינוי לאתר הנו לתקופה מתמשכת ללא הגבלת זמן, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בהסכם, כאשר התשלומים נגבים מדי חודש במסלול תשלום חודשי, ומדי שנה במסלול תשלום שנתי. המינוי ניתן לביטול בכל עת על ידי החברה, וכן על ידי המנוי באמצעות הודעה ברורה כמפורט בתקנון זה.
 9. מנוי במסלול תשלום שנתי, יקבל הודעת תזכורת 30 יום לפחות לפני גביית התשלום השנתי, החל מתום השנה הראשונה למינוי. יודגש כי רק מסלול התשלום הוא שנתי ולא מדובר על מנוי לתקופה קצובה של נה, אלא בעסקה מתמשכת לכל דבר ועניין.
 10. החברה רשאית ועשויה לעדכן את תעריף דמי המינוי או את מבנה המינוי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותיידע את המנויים על כך. המנוי יהיה רשאי להפסיק במועד השינוי כאמור את הסכם המינוי שלו, או להמשיכו בתעריף ו/או במבנה החדש.
 11. החברה רשאית להציע למשתמש הצעה ו/או הטבה לפי שיקול דעתה הבלעדי בין היתר בהתאם לדפוסי הגלישה באתרים ו/או היסטוריית הרכישות של אותו משתמש ו/או מבנה המנוי שלו (משולב וכיו"ב).
 12. המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי החברה.
 13. מנוי רשאי לסיים את המינוי בכל עת באמצעות מתן הודעה ברורה בטלפון 08-9999410 או, פנייה לשירות לקוחות באתר בכתובת: https://nationalgeographic.co.il/service/ .  בהודעת הביטול על המינוי לפרט את שמו, מספר טלפון, דוא"ל, ופרטי סוג המינוי אותו הוא מעוניין לבטל. ביטול המנוי יהיה תקף רק לאחר קבלת אישור על כך, בכתב או בעל פה מנציג ההוצאה.
 14. במקרה שבו מינוי לאתרים נרכש על ידי משתמש ביישומון (In-App Purchase), דרך חנות האפליקציות הרלוונטית (App Store, Google Play ואח'), יחולו על רכישה ו/או התקשרות זו תנאי התשלום והגישה המפורטים בחנות האפליקציות, לרבות ביחס לזכות לשינוי או ביטול המינוי לאתרים, וקבלת החזר. מובהר כי מדיניות חנויות האפליקציות אינה בשליטת החברה ועשויה להשתנות מעת לעת, וכי החברה לא תהא אחראית כלפי משתמש כאמור במצב זה. כמו כן, הנפקת החשבוניות נעשית על ידי חנות האפליקציות הרלוונטית.
 15. כדי לבטל מינוי שנרכש דרך Apple יש לפנות ישירות ל-Apple, שכן פרטי התשלום שמורים שם.
 16. ככלל, בכל טענה או ענין הנוגעים לרכישות שנעשו באמצעות צדדים שלישיים, כמו במקרה של מינוי הנרכש במרוכז על ידי ארגון אליו משתייך המשתמש, על האחרון לפנות לאותו ארגון או צד שלישי, לפי הענין, אשר רכש את המינוי מן החברה והקצה אותו עבור המשתמש.
 17. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את המינוי או את הגישה לאתרים לכל משתמש אשר לפי התרשמותה ושיקול דעתה, הפר את תנאי השימוש באתרים, וזאת גם ללא הודעה מראש. המשתמש לא יהא זכאי להחזר כלשהו בנסיבות אלו.

פרטי המשתמש

 1. הטיפול בפרטים ובמידע המתקבלים מהמשתמש באתרים מתבצע על-פי מדיניות הפרטיות (https://nationalgeographic.co.il/privacy-policy/) כפי שמעודכנת מעת לעת, ואשר מהווה חלק מתקנון זה.
 2. המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לחברה, למעט אלו הנחוצים לצורך רישום לאתרים ותשלום בגין רכישת השירותים כמפורט בתקנון זה, ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לצורך רישומו לאתרים, לצורך מעקב פנימי ותקשורת עמו הנוגעת לאופן ואפשרויות השימוש השונות באתרים. החברה תבצע אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל מן המשתמשים בהתאם להוראות כל דין.
 3. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של החברה למסור מידע ופרטים שמסר לה, במקרה של מיזוג פעילות החברה ו/או האתרים עם גורם אחר בתנאי שיישמרו תנאי מסמך מדיניות הפרטיות, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המשתמש.
 4. החברה רשאית למסור כל מידע וכן את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.
 5. החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה אל מי מהאתרים (כגון קובצי Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך, כמפורט במדיניות הפרטיות (https://nationalgeographic.co.il/privacy-policy/)  כפי שמעודכנת מעת לעת, ואשר מהווה חלק מתקנון זה.

דיוור ומשלוח התראות

 1. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות האימייל שיימסרו לחברה ו/או לאתרים על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האתרים אליהם נרשם המשתמש, לרבות הטבות והצעות שיווקיות מאת החברה. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.
 2. מובהר למשתמש כי השימוש באתרי החברה, לרבות יישומונים, כוללים גם משלוח התראות מסוגים שונים אל המכשיר שדרכו נעשה שימוש. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להפסיק משלוח התראות כאמור, כמפורט בהגדרות היישומון ו/או האתר, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.

כללי השימוש באתרים

 1. השימוש המותר בתכנים הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת התכנים או להרשות שימוש כלשהו בתכנים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב, כי התכנים לא ישמשו אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון התכנים מחוץ לאתרים, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.
 3. למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי האיסור על שימוש מסחרי או עסקי בתכנים חל ביחס לכלל סוגי התכנים באתרים, לרבות תכנים ופרסומים של צדדים שלישיים שאינם קניינה של החברה.
 4. כדי למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש, נדרש המשתמש להקפיד על סודיות הסיסמה ושימוש זהיר ואחראי בחשבון המשתמש. הסיסמה הינה אישית ומשמשת אדם אחד בלבד. הסיסמה אינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי גורם אחר. במקרה של חשש ממשי לניצול לרעה של המינוי, בין היתר על ידי כניסה לאתרים ממספר לא סביר של מכשירים אלקטרוניים, החברה רשאית לחסום את הגישה של אותו המנוי ובמקרים של הישנות השימוש לרעה בחשבון שומרת לעצמה החברה את הזכות אף לסיים את המינוי ללא התראה מוקדמת. זאת מבלי לגרוע כמובן מכל זכות או סעד אחר העומדים לחברה בנסיבות העניין.
 5. המשתמש מתחייב, להשתמש באתרים בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של האתרים כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים.
 6. משתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתרים, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
 7. המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתרים וכן לא ייעלה ו/או יפרסם באתרים כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.
 8. המשתמש מתחייב, שלא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים של האתרים או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליה לצרוך שירותים הניתנים באתרים וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור תכנים או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או החברה לא אישרו קבלתם.
 9. המשתמש מתחייב, שלא ליטול חלק כלשהו ו/או לתרום או לסייע לפעילות שיתוף קבצים ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת תכנים ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
 10. המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתרים ו/או לפעול באתרים בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריות, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתרים ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, הצפת אתרים בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, שתילת קישורים לצורך קידום אתרים (seo), פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים או פורנוגרפיים לאתרים ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או אשר צפויים להסב להם נזק.
 11. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתרים, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, ובכלל זה הפעלת Web crawler, בוט או כל מניפולציה או אמצעי טכנולוגי אחר שנועד לאימון מכונה ו/או פעולת מערכות בינה מלאכותית. כמו כן מתחייב המשתמש להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באיזה מהאתרים לרבות בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתרים.
 12. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתרים ו/או הגולשים בהם, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.
 13. המשתמש מתחייב ליידע את החברה, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.
 14. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

הגבלות צד ג' ביחס למשתמשי קצה של מכשירים אלחוטיים

 1. השירותים ו/או התכנים המובאים למשתמשים באמצעות מכשירים אלחוטיים, נועדו אך ורק לצפייה האישית של משתמש הקצה. כל שימוש אחר או הפצה מחדש של השירותים ו/או התכנים אסור בהחלט.
 2. מובהר כי החברה רשאית לאכוף איסור זה כנגד משתמשי קצה, גם מכוח הודעה מאת צד שלישי רלוונטי (כמו "רויטרס" למשל) המתריע כי משתמש הקצה מפר את תנאי השימוש.
 3. השימוש בתכנים ו/או הסתמכותו עליהם, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

תוכן גולשים

 1. החברה, לפי שיקול דעתה, עשויה לאפשר למשתמשים, בכפוף לאיסורים ומגבלות על פי דין ועל פי תקנון זה, לפרסם תגוביות (טוקבקים), תכני גולשים השייכים להם, לרבות טקסטים, קישורים, קבצי אודיו, הקלטות, תמונות, צילומים, וידאו, סרטונים, אנימציות, איורים, סימונים, פורמטים, עיצובים וכיו"ב לרבות במסגרת תכני האתרים, קהילות, פורומים, יומני רשת, בלוגים, פרסומים, לשלוח הודעות דואר אלקטרוני ומסרים אישיים (להלן: "תוכן גולשים").
 2. המשתמש מתחייב ביחס לכל תוכן גולשים שהוא מעלה ו/או גורם להצגתו באיזה מהאתרים כמו גם בכל דף אינטרנט הקשור לאתרים, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור.
 3. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה על ידו ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לאתרים לרבות דף אינטרנט הקשור לאתרים, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
 4. המשתמש מתחייב בזאת כי התוכן המועלה על ידו לאתרים, לרבות באמצעות תגוביות ('טוקבקים') לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתרים וכן לא יפרסם באתרים כל מסר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל מסר שנועד להכפיש או לבזות, ובתוך כך דברי נאצה, הסתה, איומים, עוינות, הטרדה, גסות רוח וכדומה ו/או כל מסר גזעני או המעודד לאלימות ואפליה פסולה על בסיס גזע, צבע עור, עדה, מוצא, דת, אמונה, לאום, מין, נטייה מינית, נכות גופנית או נפשית, מחלה, השקפה פוליטית, עיסוק או מעמד סוציואקונומי ו/או כל מסר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל מסר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עמם ו/או כל מסר בלתי חוקי, או מסר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל מסר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל מסר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל מסר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.
 5. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתריה הקבוצה, לרבות העלאת תוכן גולשים. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.
 6. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן גולשים, וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן גולשים, כמו גם ביחס לתכנים כהגדרתם לעיל.
 7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן גולשים ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה, וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באתרים.
 8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן גולשים ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש באתרים, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים.
 9. בעצם העלאת תוכן גולשים על ידי המשתמש לאיזה מהאתרים, הוא מקנה לחברה ו/או למי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל.
 10. העלאת תוכן גולשים לאתרים אינה שוללת מבעלי זכויות היוצרים בתוכן גולשים את זכויותיהם בתוכן, אך מקנה כאמור לחברה רישיון שימוש חינם בתוכן, שאינו בלעדי.
 11. רישיון השימוש שניתן כאמור בתוכן גולשים לחברה, ניתן ללא תמורה כספית למשתמש, הרישיון הינו כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, וכולל גם שימוש חוזר ונשנה בתוכן בכל מדיה, ובכלל זה במסגרת פרסומים שונים של קבוצת "הארץ", עובדיה ו/או מי מטעמה, לרבות תכנים עיתונאיים ו/או תכנים של איזה מהאתרים ו/או לרבות אתרים עתידיים. רישיון השימוש הנ"ל כולל גם מתן זכות לחברה להענקת רישיונות משניים, ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.
 12. העלאת תוכן גולשים מהווה אישור והסכמה של המשתמש כי עריכת התוכן כאמור ו/או כל שינוי שלו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, שלא יהיה בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בכבודו של המשתמש, לא יהווה פגיעה בזכות מוסרית של המשתמש ו/או כל פגיעה אחרת בו.
 13. שימוש בתוכן גולשים ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל לגבי סוג הפרסום ו/או המדיה בו יוצג תוכן גולשים כאמור, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין. ככל שלמשתמש תהיה השגה כלשהי ביחס לאי מתן קרדיט או מתן קרדיט שגוי או חסר, הרי שעליו לפנות ללא דיחוי לחברה בעניין זה כדי לאפשר את תיקון הקרדיט במידה והדבר אכן ראוי ואפשרי. תיקון קרדיט כאמור, תוך זמן סביר, יהיה בו כדי למצות את כל סעדי המשתמש בעניין זה.
 14. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתרים פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין או בעקיפין, לתוכן גולשים ואף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן גולשים מבלי שתהא למשתמש שהעלה את תוכן הגולשים הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.

אחריות מוגבלת

 1. השירותים והתכנים באתרים ניתנים על בסיס "as available" והחברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לזמינות האתרים ותוכנם במרשתת או בכל פלטפורמה אחרת ואינה מתחייבת כי השימוש בתכנים שבאתרים לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
 2. במקרה שהתכנים ו/או השירותים, ו/או כל חלק מהם, לא יהיו זמינים בשל תקלה או כשל זמניים, לא יינתן החזר כספי והחברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם החברה מעניקה החזר או זיכוי, היא אינה מחויבת לעשות כן באופן זהה או דומה גם בעתיד.
 3. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי איזה מן האתרים ו/או היישומונים ו/או כל פלטפורמה אחרת המשמשת אותה, כולם או חלקם, באופן זמני ו/או באופן קבוע ו/או לדרוש לגביהם תשלום ו/או לערוך בהם שינויים לרבות שינויים כמות התכנים וסוגי התכנים והיא עשויה להגדיל או להקטין אותם מעת לעת וכן להסיר מהאתרים תכנים ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו. מובהר כי מנויים ו/או משתמשים שרכשו שירות כלשהו מהחברה, לא יקבלו החזר בעקבות שינויים אלו.
 4. החברה וספקי התוכן פועלים במידת האפשר על מנת שהתכנים יהיו נכונים ומדויקים ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתכנים ו/או בדרך העברתם אל המשתמש לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם לצרכי ו/או למטרות למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן תוכן או כל מידע וכיו"ב.
 5. החברה וספקי התוכן, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, בהווה ובעבר, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתרים, לרבות בתכנים, בשירותים ובתוכן הגולשים ו/או הסתמכות עליהם ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתרים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 6. האתרים, לרבות התכנים, השירותים ותוכן הגולשים, מוצגים למשתמשים "as is". החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם. למען הסר ספק מובהר כי פרסומים פיננסיים ו/או עסקיים ו/או כלכליים, ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת.
 7. האתרים כוללים גם תוכן זר הכולל קישורים שונים למקורות ואתרים אחרים שאינם שייכים או מופעלים על ידי החברה, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן גולשים, פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם האתרים. מובהר כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן זר זה ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או תוכן שלא פורסם על ידי האתרים, לרבות תכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באיזה מהאתרים. כל שימוש בתוכן זר זה ו/או במידע ממקורות שאינם האתרים ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.
 8. החברה רשאית לכלול באתרים תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, וכן תוכן שיווקי שהופק בשיתוף עם ו/או במימון גורם מסחרי והכל תוך סימון מאבחן מתאים ובנפרד מתוכן מערכתי. פרסום התכנים הנ"ל אינו מהווה המלצה או עידוד של החברה לרכוש מוצר או שירות המוצעים בהם. החברה אינה צד לכל עסקה או התקשרות ככל שתתקיים בין המשתמש לצד השלישי. המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.
 9. במסגרת השימוש באתרים עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו, בין היתר, לצורך קבלת שירותים, לרבות שירותים בתשלום. התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, גם במקרה שבו השירות קשור לתכני האתרים, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי והחברה לא תהיה צד לה.
 10. החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות החברה ו/או האתרים.

קניין רוחני

 1. מלוא הזכויות באתרים, בתכנים, במידע ובשירותים הקשורים לאתרים שייכות לחברה, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש. בתוך כך, החברה הנה בעלת זכויות ההפעלה של האתרים, ובעלת מלוא הזכויות בפעילות האתרים, לרבות מאפיינים גרפיים, סגנון עיצובי, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, סרטונים, אנימציה, שמע, הסכת, פורמט, קונספט, סמלילים וסימני מסחר של האתר ו/או אשר מופיעים בו, מאגרי נתונים, מערכות ניהול ופיתוח אתרים, תוכנות, יישומים וקודים של האתרים.
 2. המשתמש מתחייב כי הוא לא יפרסם ברבים את התכנים ו/או כל חלק מהם לרבות כל מוצר ו/או פלט של התכנים, אלא בתנאים כמפורט באתרים, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת. כן מתחייב המשתמש כי לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התכנים או כל חלק מהם לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, וכן כי לא יסייע לאחרים לעשות כן. מובהר כי אין להשתמש בתכנים שבאתרים לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.
 3. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי בתכנים, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של התכנים או חלק מהם, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בהם שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, בתכנים או בחלק מהם.
 4. מובהר כי העתקה ו/או נטילה שיטתית של מודעות מפרסמים באיזה מהאתרים, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות החברה, אסורה בהחלט.
 5. חל איסור להציג את התכנים מתוך האתרים, לרבות קטעי וידאו ואודיו, בדרך של מסגור (framing) ו/או בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט המקורי והשלם של האתר הרלוונטי בו מופיעים התכנים.
 6. חל איסור לבצע קישור לתכנים של אתר או מקור כלשהו המכילים תכנים פוגעניים, פורנוגרפיים, גזעניים, או המעודדים לאלימות ואפליה, או אשר פועלים בניגוד לחוק או מעודדים פעילות שאינה חוקית.
 7. החברה ו/או האתרים רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאיזה מהאתרים, לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל על טענה בקשר לכך.
 8. מובהר כי הפעלת Web crawlers ו/או סריקת, כריית, איסוף, העתקת, אחזור, חילוץ מידע ו/או נתונים מתוך האתרים לכל מטרה שהיא, מסחרית ו/או שאינה מסחרית, לרבות לצורך למידת מכונה ו/או שימוש של מערכות בינה מלאכותית או כל ישות אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה, הינה אסורה בהחלט.
 9. המשתמש מתחייב שלא לעשות בעצמו ו/או באמצעות מכונה או ישות אחרת, שימוש כלשהו בנתונים, במידע, בשירותים ובקוד שבאתרים, בקשר עם למידת מכונה ו/או יצירת בסיס נתונים ללמידת מכונה ו/או אימון, דיוק או שיפור מכונה, כחלק מפיתוח של תוכנה ו/או כחלק מפעילות של מערכת בינה מלאכותית, ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה.
 10. המשתמש מתחייב שלא למסור קבצי מטמון ו/או קבצי ארכיון של האתרים, המכילים תכנים ו/או נתונים לצורך למידת מכונה ו/או אימון מכונה ו/או יצירת בסיס נתונים ללמידת מכונה, כחלק מפיתוח של תוכנה ו/או כחלק מפעילות של מערכת בינה מלאכותית, ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה.
 11. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לחדור למערכות האתרים, להערים, לפצח, לערוך שינויים, להתערב או להנדס אותם לאחור וכן להימנע לחלוטין מכל ניסיון לסרוק ו/או לכרות ו/או לאסוף ו/או להעתיק ו/או לאחזר ו/או לחלץ נתונים או מידע מתוך האתרים, באמצעות שימוש באמצעים אוטומטיים ו/או תוכנות ו/או כלים ו/או בוטים ו/או Web crawlers ו/או רובוטי חיפוש ו/או מכשור כזה או אחר, לרבות באמצעות מערכות בינה מלאכותית או כל ישות אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה, בין אם החברה פעלה למנוע זאת באופן יזום ובין אם לאו.
 12. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לעקוף או להערים על מערכות האבטחה של האתרים ובכלל זה על חסימות ומגבלות גישה כגון "חומת התשלום", לרבות באמצעות מערכות בינה מלאכותית או כל ישות אחרת, ובכלל זה להימנע מכל ניסיון למחיקה שיטתית של רישומי הגלישה באתרים ומהתחזות לאתרים או למשתמשים אחרים.
 13. המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולה שעלולה לגרום להכבדה בלתי סבירה על מערכות האתרים ו/או לפגוע, לשבש, לשנות, ולנטרל את פעולתן ובכלל זה את האופן שבו מוצגים התכנים והפרסומות באתרים, לרבות באמצעות מערכות בינה מלאכותית או כל ישות אחרת.
 14. כל העתקה, הפצה, משלוח, העמדה לרשות הציבור, שידור או פרסום של תכנים, חומרים או מידע כלשהו המאוחסנים באתרים, שלא הותרו במפורש, אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. לאישורים לשימוש פומבי בחומרי אתר "נשיונל ג'אוגרפיק", יש לפנות אל כתובת הדוא"ל של editor-ngm@jrmedia.co.il

פרסום קרדיט ליוצר

 1. במקרה ובפרסום כלשהו באיזה מהאתרים לא ניתן קרדיט ליוצר אשר על פי תקנון זה ו/או על פי חוזה ו/או על פי הדין אמור להינתן ו/או ניתן קרדיט לא נכון ו/או לא מלא וכדומה, על המשתמש לפנות אל החברה ללא דיחוי מרגע שנודע לו על כך, כדי לאפשר את תיקון הקרדיט. הסעד הבלעדי, המלא והסופי למשתמש במקרה כאמור יהא אך ורק מתן ו/או תיקון הקרדיט בפרסום תוך זמן סביר.

פניות לאתרים

 1. משתמש המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתרים, או המבקש להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשה זאת בפניה ברורה במסגרת טופס צור קשר אל שירות הלקוחות או התמיכה הטכנית, לפי העניין, לכתובות הבאות: פניה לשירות לקוחות: https://nationalgeographic.co.il/service/
  על המשתמש הפונה לציין את שמו המלא, מספר טלפון וכתובת דואר ברורה ליצירת קשר עמו, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך בירור פנייתו.
 2. במקרה שבו מדובר בשירות בתשלום מתבקש המשתמש לפעול בהתאם לתנאי סיום מינוי כמפורט לעיל בתקנון זה.
 3. במקרה שבו מדובר בפנייה הנוגעת לשירות או תשלום הנגבה על ידי גורם שאינו החברה, אזי על המשתמש לפנות ישירות אל אותו גורם, ולא אל החברה או אל אתריה.
 4. החברה עושה מאמץ לאתר זהותו של כל יוצר אשר נעשה בפרסום העיתונאי שימוש בצילום/סרטון שצילם (בין היתר בהתאם להוראות סעיפים 27א ו/או 50(א1) לחוק זכות יוצרים), אך לא תמיד הדבר ניתן לאיתור במאמץ סביר. ליוצר כאמור שמורה הזכות לפנות אל החברה כדי ליידעה בדבר היותו היוצר המקורי של הצילום/סרטון המופיע בפרסום. לצורך פניה לגבי זהותם של צלמים/יוצרים יש לשלוח מייל אל הכתובת:
   editor-ngm@jrmedia.co.il

תנאים נוספים

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר הרלוונטי. המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.
 2. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לתכנים, לפרסומים ו/או לשימוש באתר ו/או ביישומונים, לרבות בשירותים הניתנים בקשר עם האתר, יהיה בית המשפט המוסמך בירושלים בלבד, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 3. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 4. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לחברה.
 5. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
 6. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.
 7. תקנון זה יחול לטובת החברה והפועלים מטעמה ו/או עבורה. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
 8. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתרים מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.
 9. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 10. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה.
 11. אם ברצונך לפנות אלינו אנא צור עמנו קשר באמצעות הטופס בעמוד, https://nationalgeographic.co.il/service/, או באמצעות דוא"ל ל: service@jrmedia.co.il, טל. 08-9999410, ג'וניור מדיה בע"מ, רחוב הפרדס 11 אזור, 5802912

פרטי התקשרות

לשירות הלקוחות של המגזין או בכל ענין ושאלה בנוגע למנוי שלך, נא ליצור איתנו קשר באמצעות טופס יצירת-קשר

או בטלפון 08-9999410

דילוג לתוכן